Návštevný poriadok Mestského kina Slávia

Úvodné ustanovenia

 Prevádzkovateľom Mestského kina Slávia Trebišov (ďalej len „kino“) je právnická osoba Mesto Trebišov so sídlom ul. M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov; IČO: 00331996; zastúpená štatutárom PhDr. Marekom Čižmárom, primátorom mesta (ďalej len „prevádzkovateľ“). Adresa prevádzky kina je: Ulica M.R.Štefánika 53, 075 01 Trebišov.

Mestské kino Slávia slúži obyvateľom a návštevníkom mesta (ďalej len „návštevníci“) najmä pre kultúrne podujatia – filmové projekcie a divadelné predstavenia. Kinosála Taktiež slúži na usporiadanie školení, seminárov, besied a ďalších podobných akcií.

 Prevádzková doba pokladne kina:

Streda - Nedeľa:  od 16.00 do 19.00 h

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkovej doby podľa aktuálnej potreby. Pokladňa kina je otvorená min. 30 minút pred začatím každého predstavenia.

Personál kina je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby.
Pri filmoch s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.
Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Správanie sa v kine

Návštevník vstupuje do kina a používa jeho vybavenie a zariadenia na svoju vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ žiada návštevníkov kina, aby sa správali slušne a ohľaduplne voči ostatným návštevníkom a aby udržiavali poriadok, čistotu a bezpečnosť v kine, nepoužívali kino na iné účely, než je uvedené v úvodných ustanoveniach. V kine je zakázané:

 • vstupovať v podnapitom stave
 • vstupovať so psami a inými zvieratami
 • vstupovať a pohybovať sa v priestoroch kina s objemnou batožinou
 • fajčiť
 • požívať alkoholické nápoje a užívať iné návykové látky
 • manipulovať s otvoreným ohňom, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliami a inými predmetmi ohrozujúcimi zdravie a bezpečnosť
 • používať mobilné telefóny či iné komunikačné zariadenia počas filmového predstavenia
 • vyrábať akékoľvek obrazové, zvukové či obrazovo-zvukové záznamy na akýchkoľvek zariadeniach behom filmového predstavenia
 • rušiť predstavenia nevhodným správaním sa, hlasným rozhovorom, pískaním a ďalšími prejavmi, ktoré sú v rozpore so zásadami spoločenského správania
 • používať fyzickú silu, neslušné výrazy, gestá či akékoľvek prejavy, ktoré hanobia rasu, náboženstvo prípadne etnikum
 • poškodzovať majetok kina

 Vstupné a vstupenky

Výška vstupného je premenlivá a prevádzkovateľ ju určuje na základe požiadaviek distribučnej spoločnosti, ktorá daný film distribuuje. Návštevníkom kina bude umožnený vstup do kinosály iba s platnou vstupenkou. Vstupenku/y je možné kúpiť osobne v pokladni kina, alebo prostredníctvom internetu.

 

Nákup prostredníctvom internetu:

Na stránke http://www.kino.trebisov.sk/  Po výbere sedadiel treba zvoliť možnosť „Platba kartou“. Vyplňte potrebné identifikačné údaje, označte políčko „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a zvoľte „Platba kartou“. Systém vás vyzve, aby ste vyplnili všetky údaje z platobnej karty a môžete uskutočniť transakciu. Takto zaplatenú/é vstupenku/y si môžete priamo doma z mailu vytlačiť, alebo prísť do pokladne kina s variabilným symbolom vášho nákupu. Pracovníčka pokladne vám vstupenku/y vytlačí.

 V pokladni kina môžete platiť hotovosťou a platobnou kartou.

 Storno vstupenky

Návštevníci kina sú povinní skontrolovať vstupenku hneď pri pokladni, neskoršie reklamácie neprijímame.

V prípade zrušenia predstavenia, závažnej technickej poruchy, živelnej pohromy, alebo nízkeho záujmu zo strany návštevníkov (min. 6 návštevníkov) môže dôjsť k zrušeniu predstavenia. Zakúpené vstupenky na takéto predstavenie je možné vrátiť v pokladni kina.

Pri prerušení filmového predstavenia, ktoré nemožno predvídať (napr. dlhodobý výpadok elektrického prúdu), vzniká nárok na vrátenie vstupného iba vtedy, ak bol film premietnutý iba do polovice svojej minutáže.

Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť iba z dôvodov spomenutých v hore uvedenej časti „Nákup prostredníctvom internetu“ a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia a môžete požadovať za ne zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ kina Slávia Trebišov.

Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

V prípade ak zákazník sa z akýchkoľvek osobných dôvodov nemohol predstavenia zúčastniť, vstupné mu vrátené nebude.

 Pravidlá používania 3D okuliarov

3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina Slávia. Návštevníkovi kina sa zapožičiavajú bezplatne len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania filmu v 3D.

Návštevník, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€.

O poškodení 3D okuliarov bude s návštevníkom spísaný Záznam o poškodení okuliarov. V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany návštevníka, bude privolaná hliadka Mestskej polície.

 Záverečné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia vstupeniek do kina zákazníkom.